Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande.

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande, apl. Det innebär att eleven är ute på apl minst 15 veckor fördelat på tre år.

Samarbetet mellan skola och arbetsliv är viktigt för att få en god kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet. Samverkan sker genom bland annat programråd och handledarträffar som anordnas av skolan.
Yrkeslärare planerar för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen. Eleven ska ha en (eller flera) handledare på arbetsplatsen som har bra kunskaper och vara lämplig för uppgiften. Handledarens huvuduppgifter är att planera, styra och följa elevens utveckling i yrket. Lärare ska informera och förbereda handledare och elev inför apl-perioden.

Skolan ska säkerställa att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöregler för person under 18 år gäller även för elev på apl. En riskbedömning av arbetsplatsen ska utföras av huvudmannen för skolan och arbetsgivaren innan apl är påbörjad.
Yrkesläraren ansvarar för att sätta apl-betyg. För att kunna sätta betyg ska läraren utforma bedömningsunderlag som är kopplade till ämnesmål och kunskapskrav och kontinuerligt följa elevens utveckling på apl-platsen. Trepartssamtal (elev, handledare och yrkeslärare) bör ske minst två gånger per apl-period.

För våra handledare:

  APL 20-21 – PDF (346 KB)

 Företagsregister i Nybro kommun

 Skolverket: Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

 Arbetsmiljöverket: Så får barn och ungdomar arbeta

 AFS 2012:03 Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Minderårigas arbetsmiljö

 Vägledningsbroschyr H453; Minderårigas arbetsmiljö

Webbredaktör: Malin Lindgren | malin.lindgren@nybro.se | Id: inlägg: 294 - kategori: 62

Arbetsplatsförlagt lärande