Om Introduktionsprogrammen

 Skolverket: Om introduktionsprogrammen

INDIVIDUELLT ALTERNATIV (IMIND)

Syfte

Att förbereda obehöriga elever för övergång till IMYRK, IMPRO, annan utbildning eller till arbetsmarknaden.  På IM finns en  studie- och yrkesvägledare, syv, som hjälper eleverna att komma vidare.

Målgrupp

 • Elever som saknar behörighet till nationellt yrkesprogram.
 • Elever som saknar behörighet och vill gå vidare till yrkesintroduktion.
 • Elever som saknar behörighet och vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.
 • Elever från grundsärskolan som vill och bedöms klara av utbildningen. För att detta ska vara möjligt måste eleven skriva ut sig från särskolan.
 • Kan anordnas för behörig elev om huvudmannen anser att det finns synnerliga skäl.

Förutsättningar

 • Utbildningen är inte sökbar
 • Utbildningen utformas för enskild elev utifrån kunskaper och behov.

Längd

 • Pågår under 1-4 år

Huvudsakligt innehåll

 • Grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i.
 • Vid behov sker detta i samarbete med grundskolan eller vuxenutbildningen.
 • Utbildningen ska möta elevens kunskapsnivå enligt de skriftliga bedömningarna från grundskolan.
 • Motivationshöjande insatser
 • Idrott som behörighetsgivande ämne eller som fysisk aktivitet
 • Andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling
 • Praktik
 • Entreprenörskap

 

PREPARANDUTBILDNING (IMPRE)

Syfte

 • Ge obehöriga elever behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram.

Målgrupp

 • Obehöriga elever som bedöms ha mindre kompletteringar kvar för att bli behöriga till ett nationellt program.
 • Obehöriga elever som är studiemotiverade och snabbt vill bli behöriga till ett nationellt program.
 • Elever som är behöriga till ett yrkesprogram och som vill bli behöriga till ett
  högskoleförberedande program.

Förutsättningar

 • Utbildningen är inte sökbar. Intresseanmälan görs vid inskrivning på IM.
 • Utformas för enskild elev utifrån kunskaper och behov.

Längd

 • Pågår under högst ett år.
 • Kan förlängas till två år om huvudmannen bedömer att det finns synnerliga skäl

Huvudsakligt innehåll

 • Grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i för att uppnå behörighet till ett visst nationellt program. Vid behov sker detta i samarbete med grundskolan eller vuxenutbildningen. Utbildningen ska möta elevens kunskapsnivå enligt de skriftliga bedömningarna från grundskolan.
 • Kurser från nationella program.
 • Andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling (i mindre omfattning)

SPRÅKINTRODUKTION (IMSPR)

Syfte

 • Att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Målgrupp

 • Nyanlända invandrarungdomar. Huvudmannen avgör vad som menas med ”nyligen anländ”.

Förutsättningar

 • Utbildningen är inte sökbar
 • Utformas för enskild elev utifrån kunskaper och behov.

Längd

 • 1-2 år

Huvudsakligt innehåll

 • Inskolning för nyanlända elever i samarbete med SFI på Vux
 • Svenska för invandrare (sfi) kurs A-D i samarbete med SFI.
 • Svenska som andraspråk
 • Intern och/eller extern språkpraktik
 • Motivationshöjande insatser
 • Andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling

 

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL (IMPRO)

Syfte

 • Att ge obehöriga elever en utbildning som ska leda till att de så fort som möjligt kan antas till ett nationellt yrkesprogram.

Målgrupp

 • Elever som har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och
  i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen eller i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen

Förutsättningar

 • Programmet söks på samma sätt som övriga nationella program
 • Programmet ska utformas för en grupp elever
 • Urval görs på meritpoäng
 • Erbjuds under förutsättning att det finns plats på det sökta yrkesprogrammet

Längd

 • Pågår under max tre år. Kan förlängas till fyra år om huvudmannen bedömer att det finns synnerliga skäl. När behörighet till det nationella programmet uppnås, skrivs eleven in på programmet.

Huvudsakligt innehåll

 • Grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i för att uppnå behörighet till ett visst yrkesprogram. Vid behov sker detta i samarbete med grundskolan eller vuxenutbildningen. Utbildningen ska möta elevens kunskapsnivå enligt de skriftliga bedömningarna från grundskolan.
 • I övrigt följer eleven upplägget på valt yrkesprogram

 

YRKESINTRODUKTION (IMYRK)

Syfte

 • Att ge obehöriga elever en utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.
  Målgrupp
 • Elever som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.
 • Elever från grundsärskolan som vill och bedöms klara utbildningen. För att detta ska vara möjligt måste eleven skriva ut sig från särskolan.
 • Kan anordnas för behörig elev om huvudmannen anser att det finns synnerliga skäl

Förutsättningar

 • Programmet söks på samma sätt som övriga nationella program om en särskild yrkesinriktning anordnas för en grupp elever.
 • Utbildningen utformas för enskild elev vilket sker i samråd mellan huvudmannen och eleven.
 • Utbildningen står inte öppen för elever som ska erbjudas plats på språkintroduktion

Längd

 • 1 år för elever med målsättningen att söka ett nationellt yrkesprogram.
 • 1-3 år för elever med målsättningen att inrikta sig mot arbetsmarknaden. Kan förlängas med ett år om huvudmannen bedömer att det finns synnerliga skäl.

Huvudsakligt innehåll

Utbildning där målet är studier på yrkesprogram

 • Grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i för att uppnå behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Vid behov sker detta i samarbete med grundskolan eller vuxenutbildningen. Utbildningen ska möta elevens kunskapsnivå enligt de skriftliga bedömningarna från grundskolan.
 • Kurser från yrkesprogram som erbjuds på gymnasieskolan
 • Praktik eller APL
 • Idrott som behörighetsgivande ämne eller som fysisk aktivitet
 • Motivationshöjande insatser

Utbildning där målet är att underlätta en arbetsmarknadsetablering

 •  Grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och som ökar elevens anställningsbarhet. Vid behov sker detta i samarbete med grundskolan eller vuxenutbildningen. Utbildningen ska möta elevens kunskapsnivå enligt de skriftliga bedömningarna frångrundskolan.
 • Kurser från ett eller flera yrkesprogram som erbjuds på gymnasieskolan.
 • Praktik eller APL
 • Motivationshöjande insatser
 • Andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling

 

Webbredaktör: Malin Lindgren | malin.lindgren@nybro.se | Id: inlägg: 258 - kategori: 52

Introduktionsprogrammen - IM

  Om Introduktionsprogrammen

På Åkrahäll finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

  Introduktionsprogrammen - kontakt

Samordnare: Ketty Franzén, ketty.franzen@nybro.se. Klassföreståndare: IM21: Ketty Franzén, ketty.franzen@nybro.se. Telefon till programmets expedition: 0481-45095, 45096, 45097 Se även information till [...]

  Kontakt genom kallelse

Intag sker var fjärde vecka och under fyra veckors tid ingår eleverna i något som kallas för startbanan Kontaktperson Miran [...]

  Lana berättar om IM

Introduktionsprogrammen (IM) är för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Det finns fyra olika introduktionsprogram - programinriktat [...]